Na tejto stránke sa nachádzajú Vaše najčastejšie otázky k programu APEX2006 /  2015 Profesional a nami vypracované riešenia. Stránka sa pravidelne aktualizuje a najnovie riešenia sú zaradené stále na začiatok stránky.

Logo Medivox
MEDIVOX Software
P.O.Box 128, 99001 Veľký Krtíš
Profesional
APEX
2017

OTÁZKA? Mám problém pre doplňovaní údaja IBAN. Je to dlhé číslo.
ODPOVEĎ: Pri doplňovaní údaja v parametroch programu stačí doplniť prvé dva znaky a potvrdiť údaj. Program ponúkne prepočet
a doplní údaj sám. Musí však byť vyplnené číslo účtu a kód banky. Do faktúry sa tento údaj preberá a nie je potrebné ho meniť.
IBAN odberateľa vypočítava program sám. Musí však byť vyplnené číslo účtu a kód banky odberateľa (ZP).
OTÁZKA? Ako sa dá v programe vytvoriť faktúra, ktorú je možné odovzdať cez internet?
ODPOVEĎ: Zdravotné poisťovne akceptujú elektronickú faktúru vo viacerých formátoch. Najbezpečnejší je formát PDF (súbor s
koncovkou *.pdf). Od verzie programu v4.0.0.4 je možné tlačovú zostavu priamo exportovať do tohoto tvaru. Pre staršie verzie je 
najjednoduchšie riešenie je nainštalovať na počítač virtuálnu tlačiareň napr. Print2Pdf, ktorá umožňuje z každej tlačovej zostavy
vytvoriť jej elektronický tvar vo formáte PDF. Na stránke http://www.602.cz/print2pdf je prístupná voľne šíriteľná verzia programu
Print2Pdf, ktorá komunikuje v českom jazyku. Program APEX2015 umožňuje pre tento účel do faktúry doplniť digitalizovanú
pečiatku a podpis PZS.
OTÁZKA? Program pri kontrole databázy automaticky naplňuje prázdne číselníky vzorovými údajmi. Ak je pri kontrole porušený
súbor číselníka, obnovuje ho aj z bezpečnostnej kópie. Aké sú pravidlá obnovy súborov číselníkov pri kontrole databázy?
ODPOVEĎ: Ak je pri kontrole zistená chyba v niektorom súbore číselníka, číselník je obnovovaný z bezpečnostnej kópie, ktorá je
uložená v adresári ..\Data\Backup\. Ak je pri kontrole súbor číselníka bez chýb ale je prázdny, číselník je naplnený z archívnej
kópie, ktorá je uložená v adresári ..\Default\.
OTÁZKA? Založil som si pomocou asistenta pre Správu databázy databázu pre ďalšiu ambulanciu. Potrebujem však doplniť aj
nové číselníky.
ODPOVEĎ: Ak program pri kontrole databázy zistí, že niektorý z číselníkov je prázdny, automaticky ho naplní vzorovými údajmi.
Toto platí pre program od čísla verzie 2.0.0.3.
OTÁZKA? Po preinštalovaní programu Windows Vista mi v programe APEX2006 nefunguje desatinná čiarka!
ODPOVEĎ: Problém sa odstráni nastavením parametrov Windows v časti Miestne a jazykové nastavenia. Znak pre oddelovač
desatinných miest je potrebné nastaviť na "." (namiesto čiarky použiť bodku). Pre popis nastavenia parametrov Windows v easti
Miestne a jazykové nastavenia bola do programu doplnená podrobná nápoveda a aj samostatná príručka v PDF tvare.
OTÁZKA? Na konci mesiaca sa zmenila hodnota bodu s platnosťou od začiatku mesiaca. Poisťovňa žiada vyúčtovať výkony s
novou hodnotou bodu. Existuje v programe možnosť opraviť vyúčtovanie aj so spätnou platnosťou?
ODPOVEĎ: Áno. Na tento účel je doplnený nový asistent pre hromadnú zmenu hodnoty bodu. Asistent umožňuje zmeniť
hodnotu bodu už prevedených výkonov za vybraný mesiac a zdravotnú poisťovňu.
OTÁZKA? Na základe akého nastavenia sa preberajú pri vyplňovaní stomatologických výkonov hodnoty bodu z číselníka
zdravotných poisťovní?
ODPOVEĎ: V zozname zdravotných poisťovní sa nachádzajú štyri rôzne hodnoty bodu. Pri doplňovaní výkonu pre nezmluvného
poistenca program doplní do typu výkonu hodnotu "N" (označenie pre akútne výkony). V tomto prípade sa dosadí hodnota bodu
pre nezmluvných poistencov. Ak program nájde na konci kódu výkonu znak "s", použije sa znížená hodnota bodu (spoluúčasť).
Aj keď aktuálny zoznam výkonov momentálne nepozná kódy s koncovkou "s", je možné bez problémov využiť túto vlastnosť
programu. Pri vyúčtovaní výkonov sú "s" na konci automaticky odstránené a do výkazu sa nedostanú. Ak potrebujete použiť
napríklad pre výkon V01 aj zníženú hodnotu bodu, doplňte pre danú poisťovňu do číselníka výkonov aj výkon V01s.
OTÁZKA? V zozname pacientov by som potreboval zobraziť pacientov s preventívnou prehliadkou za rok 2006.
ODPOVEĎ: V zozname pacientov je možné vytvoriť pomocou jazyka SQL ľubovolný filter. Podmienkou je základná znalosť SQL
jazyka. Nové filtre sa ukladajú do súboru filter.ini (každý musí obsahovať minimálne údaje RC, PRIEZV a DATVYR!). Príklady
definovania niektorých filtrov sú uvedené v dokumentácii programu. Na požiadanie uvádzame tvar požadovanej podmienky:
SELECT PRIEZV, MENO, TITL, ICP, POZN, PP, RR, DATZAR, DATOST, DATVYR FROM Pacient WHERE Pacient.ICP IN
(SELECT ICP FROM SVykony WHERE (trim(KodV)in('D01','D02','D02a','D05','D06'))AND(extract(YEAR FROM
SVykony.DAT)=2006)) %s. Ak vo výraze zameníme rok 2006 (červené písmo), podmienka sa dá aplikovať aj pre ďalšie roky. Ak
vo výraze zameníme text IN (fialové písmo) na text NOT IN, dostaneme zoznam pacientov bez preventívnej prehliadky.
OTÁZKA? Pri vyplňovaní výkonov do protetickej práce sa automaticky preberá cena výkonu(náhrady) z číselníka. Stále sa
preberie len cena pre I.kategóriu. Ako doplniť cenu pre II.kategóriu?
ODPOVEĎ: Po doplnení kódu výkonu sa automaticky preberie z číselníka cena výkonu pre I.kategóriu. Po doplnení "S" do stľpca
TYP sa preberie cena pre II.kategóriu.
OTÁZKA? Pri ručnom doplnení alebo oprave položiek vo faktúre sa nedá zmeniť celková faktúrovaná suma.
ODPOVEĎ: Stačí stlačiť CtrlP a suma sa automaticky prepočíta podľa zmenených položiek. To isté sa dosiahne pri kliknutí na
položky pravým tlačítkom myšky.
OTÁZKA? Ako opraviť text položiek v účtenke alebo doplniť ďalšiu položku?
ODPOVEĎ: Samotný text účtenky po vystavení sa už nedá meniť ale... Pri vystavovaní účtenky sa v dolnej časti formulára
ponúkajú všetky prevedené výkony pacienta za daný deň. Tieto je možné editovať, doplňovať aj mazať. Zmeny sa potom
premietnu len do vystavovanej účtenky.
OTÁZKA? Niektoré okná v novej verzii programu (Profesional) sa už nezmestia celé na obrazovku.
ODPOVEĎ: Pre optimálne zobrazenie okien vo verzii Profesional je potrebné nastaviť rozlíšenie obrazovky minimálne na
1024x768 bodov. Nižšie rozlíšenie prestáva byť podporované.
OTÁZKA? Zmenil som v karte pacienta údaj nezmluvný pacient na zmluvný pacient. Napriek tomu ho nemám v prírastkoch ani v
stave.
ODPOVEĎ: Okrem nastavenia tohoto údaja treba vyplniť aj zápis v záložke Zdravotné poisťovne pacienta. Pravdepodobne sa
jedná o pacienta ktorý bol zaradený do evidencie ako nezmluvný a po nejakom čase súhlasil s podpísaním zmluvy o zdravotnej
starostlivosti.
OTÁZKA? V zozname pacientov by som potreboval zoradiť pacientov podľa zdravotnej poisťovne.
ODPOVEĎ: V zozname pacientov je možné vytvoriť pomocou jazyka SQL ľubovolný filter. Podmienkou je základná znalosť SQL
jazyka. Nové filtre sa ukladajú do súboru filter.ini Na požiadanie môžeme zložitejšie filtre vytvoriť a  poslať emailom.
OTÁZKA? Vo výkazoch mi nesedia prírastky/úbytky.
ODPOVEĎ: Prírastky a úbytky pre výkazy sú vytvárané na základe zápisov v module Ambulancia formulár Karta pacienta
záložka Zdravotné poisťovne. Príklady zápisov sú uvedené v dokumentácii programu.
copyright (c) 2017 MUDr.Alexyová Soňa, Ing.Alexy Samuel